Total Quartz Ineo MC3 5W-40

Lager status
Lagervare
Kategori
Motorolie
Viskositet
5W-40
Operationsfelter
Personbil
kendetegn
Gratis fragt*
Levering: 2 - 5 arbejdsdage**
1 Liter Dunk 84 kr  pr liter Minimum køb: 1
84 kr

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P313: Søg lægehjælp.
P337: Ved vedvarende øjenirritation:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

*Priserne gælder (med mindre andet er nævnt) pr. Styks incl. moms, men excl. fragt inden for Danmark.
**Mere end 90% af vores ordrer nå frem til kunden i den angivne leveringstid.
Vi anvender cookies. Ved at bruge siden accepterer du denne anvendelse.
ok