High Performer 5W-30 FORD 913-D

Lager status
Lagervare
Kategori
Motorolie
Viskositet
5W-30
Operationsfelter
Personbil
kendetegn
Syntetisk
Gratis fragt*
Levering: 2 - 5 arbejdsdage**
1 Liter Dunk 75 kr  pr liter Minimum køb: 1
75 kr
5 Liter Kande 42 kr  pr liter Minimum køb: 1
209 kr
20 Liter Kanister 28 kr  pr liter Minimum køb: 1
569 kr
60 Liter Fad 37 kr  pr liter Minimum køb: 1
2.217 kr
208 Liter Fad 27 kr  pr liter Minimum køb: 1
5.521 kr

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P362: Alt tilsmudset tøj tages af.
P364: Og vaskes inden genanvendelse.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

*Priserne gælder (med mindre andet er nævnt) pr. Styks incl. moms, men excl. fragt inden for
**Mere end 90% af vores ordrer nå frem til kunden i den angivne leveringstid.
Vi anvender cookies. Ved at bruge siden accepterer du denne anvendelse.
ok