High Performer 0W-40 Motorenöl

Lager status
Lagervare
Kategori
Motorolie
Viskositet
0W-40
Operationsfelter
Personbil
kendetegn
Gratis fragt*
Levering: 2 - 5 arbejdsdage**
1 Liter Dunk 88 kr  pr liter Minimum køb: 1
88 kr
5 Liter Kanister 55 kr  pr liter Minimum køb: 1
275 kr
20 Liter Kanister 42 kr  pr liter Minimum køb: 1
833 kr
60 Liter Fad 51 kr  pr liter Minimum køb: 1
3.050 kr
208 Liter Fad 40 kr  pr liter Minimum køb: 1
8.391 kr

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P362: Alt tilsmudset tøj tages af.
P364: Og vaskes inden genanvendelse.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

*Priserne gælder (med mindre andet er nævnt) pr. Styks incl. moms, men excl. fragt inden for
**Mere end 90% af vores ordrer nå frem til kunden i den angivne leveringstid.
Vi anvender cookies. Ved at bruge siden accepterer du denne anvendelse.
ok