WD-40 WD-40 Specialist Motorbike Kettenwachs

Lager status
i øjeblikket er dette produkt ikke på lager
Kategori
Motorcykel-produkter
Viskositet
Operationsfelter
Motorcykel
kendetegn
Gratis fragt*
Levering: 2 - 5 arbejdsdage**
400 Milliliter Spraydåse 231 kr  pr liter Minimum køb: 1
i øjeblikket er dette produkt ikke på lager
PRODUKTOVERSIGT:
Et voksartet, halvsyntetisk smøremiddel med stærk vedhæftningsevne, udviklet til brug på kæder, som er udsat for høje omdrejninger og stor belastning (f.eks. motorcykelkæder). Formuleringen har en lav viskositet direkte ved start, sådan at kædelede smøres direkte inden fortykning og tørring. Den derigennem optående hæfteevne forhindrer at smøremidlet forsvinder.

EGENSKABER OG FORDELE:
• Meget høj PTFE-andel for optimal smøring
• Indeholder højtryk- og slidbeskyttelsesadditiver for høj belastbarhed
• Korrosionsbeskyttelsesadditiver for udmærket metalbeskyttelse
• Ekstremt vandafvisende
• Halvsyntetisk
• Holder længe
• Trænger dybt ind og fortykker
• Forsvinder ikke
• Præcisionssprayknap minimerer produktforbrug
• Kompatibel med O-, X- und Z-ringkæder
• Yderst velegnet ved fugtige betingelser

TYPISKE ANVENDELSER:
Især udviklet til brug  på motorkæder, men kan også bruges til forbedring af smøring og problemforebyggelse af alle andre bevægelige metaldele.

BRUGSANVISNING:
Ryst dåsen godt inden brug. Hold dåsen lodret og spray direkte på kæden. Veng nogle minutter, sådan at smøremidlet kan trænge ind og fortykke.

INGEN ANVENDELSE:
• Ingen væsentlige indskrænkninger

TEKNISKE DATA:

FYSIKALSKE EGENSKABER

UdseendeSandfarvet fedt
LugtKarakteristisk
pH-værdiIkke angivet
Specifisk vægtca. 0,80 ved 20 °C
BrændbarhedYderst brandfarlig, flammepunkt under –20 °C
SammensætningOpløsning af smøremidler på syntetisk og mineraloliebasis,
 viskositetsmodificerer, slidbeskytter og højtryksadditiver,
 PTFE i en aliphatisk kuldbrinte-opløsningsmiddel og
 drivmiddel af butan/isobutan/propan
BrugstemperaturTil anvendelse ved rumtemperatur
Udbud400 ml spraydåse

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410: Beskyttes mod sollys.
P412: Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

*Priserne gælder (med mindre andet er nævnt) pr. Styks incl. moms, men excl. fragt inden for Danmark.
**Mere end 90% af vores ordrer nå frem til kunden i den angivne leveringstid.
Vi anvender cookies. Ved at bruge siden accepterer du denne anvendelse.
ok